ریاضیدانان

خط بار عکس پول تمبر طرح جستجو

George Boole

تاریخ تولد:

محل تولد:

تاریخ مرگ:

محل مرگ:

2 Nov 1815

Lincoln, Lincolnshire, England

8 Dec 1864

Ballintemple, County Cork, Ireland

ارائه ویکیپدیا