ورود به سیستم

ورود به سیستم:

رمز عبور:

کاربر جدید

حساب دانشجویی حساب والد حساب معلم

تنظیمات

خبر نامه

اسپانیا


سال تحصیل فصول

جبر

1 سال اعداد طبیعی 1 تا 10   تمرین ها
1 سال اعداد طبیعی 0 - 30   تمرین ها
1 سال اعداد طبیعی 0 - 100   تمرین ها
سال 2 اعداد طبیعی 0 - 100   تمرین ها
سال 2 بیش از سطح   تمرین ها
سال 2 اعداد طبیعی 0 - 1000     تمرین ها
سال 3 اعداد طبیعی 0 - 1000 ویکیپدیا تمرین ها
سال 3 اعداد طبیعی 0 - 10000 ویکیپدیا تمرین ها
سال 3 ضرب   ویکیپدیا تمرین ها
سال 3 بخش   ویکیپدیا تمرین ها
سال 3 سفارش عملیات   ویکیپدیا تمرین ها
سال 3 با استفاده از پرانتز   ویکیپدیا تمرین ها
4 سال اعداد طبیعی 0 - 1000000 ویکیپدیا تمرین ها
4 سال جدول ضرب   ویکیپدیا تمرین ها
4 سال بخش   ویکیپدیا  
4 سال کلاسها و (واحد ، هزاران ، میلیون)      
4 سال نوشتن اعداد رومی   ویکیپدیا  
4 سال سفارش عملیات   ویکیپدیا تمرین ها
4 سال با استفاده از پرانتز   ویکیپدیا  
سال 5 اعداد طبیعی   ویکیپدیا  
سال 5 افزایش عدد طبیعی را به قدرت   ویکیپدیا  
سال 5 سیستم اعداد   ویکیپدیا  
سال 5 فرضیه تنظیم   ویکیپدیا  
سال 5 اعداد گویا   ویکیپدیا  
سال 5 به طور متوسط ریاضی دو یا چند شماره   ویکیپدیا  
سال 5 کسر   ویکیپدیا  
سال 5 درصد   ویکیپدیا  
6 سال اعداد طبیعی   ویکیپدیا  
6 سال مثبت عدد گویا   ویکیپدیا  
6 سال کسری و درصد ویکیپدیا تمرین ها
6 سال اعداد طبیعی   ویکیپدیا  
1 سال مجموعه اعداد طبیعی   ویکیپدیا  
1 سال مجموعه اعداد گویا   ویکیپدیا  
1 سال مجموعه اعداد حقیقی   ویکیپدیا  
1 سال محاسبات جبری      
1 سال معادلات و دستگاه معادلات   ویکیپدیا  
1 سال Inequations   ویکیپدیا  
سال 2 اعداد حقیقی   ویکیپدیا  
سال 2 توابع   ویکیپدیا  
سال 2 معادلات و inequations   ویکیپدیا  
سال 3 فرضیه تنظیم   ویکیپدیا  
سال 3 عناصر منطق ریاضی   ویکیپدیا  
سال 3 توابع   ویکیپدیا  
4 سال اعداد حقیقی   ویکیپدیا  
4 سال توابع و معادلات   ویکیپدیا  
4 سال شمارشی روش      
1 سال المان ها از جبر ماتریس   ویکیپدیا  
1 سال سیستم های معادلات خطی   ویکیپدیا  
1 سال حد تابع   ویکیپدیا  
1 سال تداوم توابع   ویکیپدیا  
1 سال Derivability      
سال 2 گروه ها   ویکیپدیا  
سال 2 حلقه   ویکیپدیا  
سال 2 سپاه      
سال 2 حلقه ها و morphism سپاه      
سال 2 حلقههای چندجملهای   ویکیپدیا  
سال 2 اولیه      
سال 2 انتگرال معین   ویکیپدیا  

هندسه

1 سال اشیاء هندسی     تمرین ها
سال 2 اشیاء هندسی      
سال 2 واحدهای اندازه گیری      
سال 2 اندازه گیری زمان      
سال 3 اشیاء هندسی      
سال 3 واحدهای اندازه گیری   ویکیپدیا  
4 سال خطوط   ویکیپدیا  
4 سال 2D اشیاء هندسی   ویکیپدیا  
4 سال اشیاء هندسی از تقارن با محورهای      
4 سال محاسبه محیط   ویکیپدیا  
4 سال واحد اندازه گیری ترجمه   ویکیپدیا  
سال 5 اشیاء هندسی   ویکیپدیا  
سال 5 خطا در ساخت و ساز با استفاده از تقارن و ترجمه      
سال 5 اشیاء هندسی      
سال 5 واحدهای اندازه گیری   ویکیپدیا  
6 سال اشیاء هندسی      
6 سال اشیاء هندسی      
6 سال خط   ویکیپدیا  
6 سال زاویه   ویکیپدیا  
6 سال مثلث   ویکیپدیا  
6 سال Perpendicularity   ویکیپدیا  
6 سال موازات   ویکیپدیا  
6 سال چهارگوش   ویکیپدیا  
1 سال فایل را نقد کنید      
1 سال مثلث مشابه   ویکیپدیا  
1 سال روابط متری در مثلث راست   ویکیپدیا  
1 سال دایره   ویکیپدیا  
سال 2 روابط بین نقاط ، خطوط و سطوح      
سال 2 طرح متعامد را به هواپیما      
سال 2 مناطق و محاسبه حجم      
سال 3 بردارها      
سال 3 حساب دیفرانسیل و انتگرال برداری      
4 سال مختصات دکارتی در دو بعد      
4 سال مختصات بردار در دو بعد      
4 سال معادله یک خط راست در دو بعد      
4 سال شرایط تطابق      
4 سال وضعیت Perpendicularity      
4 سال فاصله و مساحت محاسبات