Người dùng mới


Sinh viên tài khoản

Cha mẹ tài khoản

Giáo viên tài khoản


  • Tài khoản của học sinh là một tài khoản cho trẻ em những ai muốn tìm hiểu toán học;

  • Nếu bạn có một sinh viên tài khoản, tất cả các bài kiểm tra sẽ được ghi lại và có thể được xem bởi phụ huynh hay giáo viên;

  • Một học sinh có thể tham gia vào một lớp học. Các lớp học được tạo ra bởi giáo viên;

  • Sau khi được chấp nhận trong một lớp học, học sinh có thể có ở nhà để làm. Các nhà được tạo ra bởi giáo viên. Bạn có thể đọc nó trong ngôn ngữ ưa thích của bạn;

  • Ngoài ra, các bậc cha mẹ có thể tạo nhà cho con cái của họ;

  • Mỗi học sinh sẽ được thông báo bằng email về nhà mình và các tin tức;

  • Tất cả các tài khoản được miễn phí nhưng tài khoản của bạn có thể bị xóa mà không cần thông báo nếu bạn không tuân thủ các điều khoản của trang web này;

Tạo tài khoản sinh viên Tạo tài khoản sinh viên